Treść główna

WSTĘP DEKLARACJI
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.csir.gryfino.pl/.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Data publikacji strony internetowej: 2016-04-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-01.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Niezgodności z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
- pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
- serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów "word" (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
- brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury - można skorzystać z mapy strony,
- niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
- niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej (schematy organizacyjne),
- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:
- użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab - można skorzystać z mapy strony,
- na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
- w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB,
- linki (także te prowadzące do serwisów zewnętrznych) otwierają się w nowym oknie,
- kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
- staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności,
- serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodane jest tzw. szybkie menu, które wywoływane jest za pomocą klawisza Tab (tabulator). Szybkie menu pozwala na bezpośrednie przechodzenie do Menu, Treści strony, Wyszukiwarki lub Deklaracji dostępności.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 416 30 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Osobą do kontaktu jest Małgorzata Kabzińska.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY WNIOSKOWO-SKARGOWEJ
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie administruje 3 budynkami na terenie miasta Gryfino, gdzie pracują pracownicy:

Budynek: ul. Sportowa 3
Do budynku prowadzą dwa wejścia:
1. biuro ds obiektów sportowych:
- schody, nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
- można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
- nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- nie ma pętli indukcyjnych.

2. recepcja kompleksu hotelowego:
- schody, nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
- można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
- nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- nie ma pętli indukcyjnych,
- jeden z pawilonów, w których świadczymy usługi noclegowe, jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście posiada podjazd a w środku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Budynek: Rybakówka, ul. Nadodrzańska 1
Do budynku prowadzi jedno wejście, w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej:
- wejście z poziomu gruntu, dostęp dla osób poruszających się na wózkach,
- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
- można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
- jest dostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek: Tawerna, ul. Energetyków 5
Do budynku prowadzi jedno wejście, w siedzibie obsługi Nabrzeża Miejskiego:
- wejście z poziomu gruntu, ale wewnątrz od razu schody, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach,
- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
- można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
- jest dostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- nie ma pętli indukcyjnych.

APLIKACJE MOBILNE
Brak aplikacji mobilnych.

Najbliższe wydarzenia

8. Gryfiński Transgraniczny Festiwal Biegowy
03 05 2024 -
Nabrzeże Miejskie w Gryfinie, ul. Energetyków 5
Czwartki Lekkoatletyczne
09 05 2024 - 09 05 2024
Stadion Miejski ul. Sportowa 1, Gryfino
Czwartki Lekkoatletyczne
16 05 2024 - 16 05 2024
Stadion Miejski ul. Sportowa 1, Gryfino
Czwartki Lekkoatletyczne
23 05 2024 - 23 05 2024
Stadion Miejski ul. Sportowa 1, Gryfino